Naar een nieuw mede-eigendomsrecht

Op 5 februari 2018 diende de regering een wetsontwerp “houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing” in bij de Kamer.Het ontwerp behandelt diverse materies, waaronder een update van de regelen inzake appartementsmedeeigendom. Als specialisten terzake zijn het vooral … Lees verder “Naar een nieuw mede-eigendomsrecht”

Aanvang van de 10 jarige waarborg voor gebreken die de stabiliteit van het gebouw in het gedrang brengen – niet noodzakelijk gelijk voor aannemers en architect.

Architect en de aannemer zijn gedurende tien jaren aansprakelijk, indien een gebouw tegen vaste prijs opgericht, geheel of gedeeltelijk teniet gaat door een gebreke in het gebouw (artikel 1792 BW). Pas na verloop van tien jaren zijn architecten en aannemers ontslagen van hun aansprakelijkheid met betrekking tot de grote werken die zij hebben uitgevoerd of … Lees verder “Aanvang van de 10 jarige waarborg voor gebreken die de stabiliteit van het gebouw in het gedrang brengen – niet noodzakelijk gelijk voor aannemers en architect.”

De aansprakelijkheid van de aannemer: tien jaar tijd?

Het oprichten van een bouwwerk loopt niet altijd gesmeerd. Elkeen kan fouten maken, zo ook de aannemer.Ten aanzien van zijn opdrachtgever blijft de aannemer voor zijn fouten of voor de gebreken in het bouwwerk tien jaar aansprakelijk. Dit is de algemene waarborgtermijn die gelijk staat met de verjaringstermijn van tien jaar (artikel 2262bis § 1 … Lees verder “De aansprakelijkheid van de aannemer: tien jaar tijd?”

Gebruik van algemene voorwaarden op internet – “the page cannot be found”

Contracteren gebeurt in een digitale wereld niet langer op papier, maar online, op een website. Men worstelt zich doorheen digitale formulieren om dan zijn bestelling te plaatsen met een klik op de knop. En dan … gebeurt er niets, want u moet eerst nog aanvinken dat u de algemene voorwaarden gelezen en aanvaard hebt. Wat … Lees verder “Gebruik van algemene voorwaarden op internet – “the page cannot be found””

Wie is aansprakelijk? De architect of zijn vennootschap?

Lange tijd konden enkel natuurlijke personen als architect erkend worden. Niemand mocht immers de titel van architect voeren, indien hij niet in het bezit was van een diploma, waaruit blijkt dat hij met goed gevolg de examenproeven heeft afgelegd, welke vereist zijn voor het bekomen van het diploma (artikel 1 van de Wet van 20 … Lees verder “Wie is aansprakelijk? De architect of zijn vennootschap?”

Handelshuur – wie een put graaft voor een ander, valt er zelf in.

De handelshuurder heeft het recht om, bij voorkeur boven alle andere personen, van zijn de verhuurder een eerste, tweede of derde hernieuwing van zijn huurovereenkomst te verkrijgen. Deze aanvraag dient te gebeuren op de wettelijk voorgeschreven wijze en ondermeer vermelden onder welke voorwaarden de huurder de handelshuur wenst te hernieuwen.Wat indien de huurder een belachelijk … Lees verder “Handelshuur – wie een put graaft voor een ander, valt er zelf in.”

Handelshuur – Verhuurder, vergeet niet uw brieven op te halen!

De handelshuurder heeft het recht om, bij voorkeur boven alle andere personen, van zijn de verhuurder een eerste, tweede of derde hernieuwing van zijn huurovereenkomst te verkrijgen. De aanvraag hiertoe richt hij aan zijn verhuurder bij aangetekend schrijven of bij deurwaardersexploot, te verzenden ten vroegste achttien en te laatste vijftien maanden voor het verstrijken van … Lees verder “Handelshuur – Verhuurder, vergeet niet uw brieven op te halen!”

Mede-eigendom: Betwisting van de afrekening van de gemeenschappelijke kosten.

Wie een factuur ontvangt waarmee hij niet kan akkoord gaan, zal deze niet betalen. Is hij handelaar, dan dient hij deze tijdig te protesteren. De redenen om niet te betalen kunnen veelvuldig zijn: de factuur van een aannemer wordt bijvoorbeeld betwist omdat de werken gebrekkig werden uitgevoerd, of omdat er plots aan hogere eenheidsprijzen werd … Lees verder “Mede-eigendom: Betwisting van de afrekening van de gemeenschappelijke kosten.”

Handelshuur: weigering wegens afbraak en wederopbouw – wie moet weder op bouwen?

Cass. 3 december 2015, C.14.0591.N Artikel 16, I, 3°, Handelshuurwet bepaalt dat de verhuurder de hernieuwing van de huur kan weigeren omdat hij het onroerend goed of het gedeelte van het onroerend goed waarin de afgaande huurder zijn bedrijf uitoefent, wil wederopbouwen, en dat als wederopbouw wordt beschouwd elke verbouwing door een afbraak voorafgegaan, beide … Lees verder “Handelshuur: weigering wegens afbraak en wederopbouw – wie moet weder op bouwen?”

Ruimtelijke ordening: de Omgevingsvergunning anno 2015 – een stand van zaken.

Met de invoering van de omgevingsvergunning anno 2014, was de (complexe) Vlaamse regelgeving inzake ruimtelijke ordening een telg rijker. Nu ook het uitvoeringsbesluit recentelijk boven het doopvont werd gehouden (en per 27 november 2015 werd goedgekeurd), zijn we alvast een stap dichter bij het daadwerkelijke in werking treden van de nieuwe regelgeving (voorzien eind 2016). … Lees verder “Ruimtelijke ordening: de Omgevingsvergunning anno 2015 – een stand van zaken.”