De algemene vergadering in tijden van corona – de 4de en 5de golf

Dit artikel delen...

We geraken er niet van af, spijts alle vaccins en boosters. Het einde van het Grieks alfabet is nog niet in zicht. Intussen kan de syndicus geen algemene vergadering organiseren, noch fysiek, noch hybride.

De wetgever heeft evenwel andermaal eenzelfde reddingsboei uitgegooid als voorheen, met name de mogelijkheid tot schriftelijke vergadering, zonder noodzaak om eenparigheid van alle mede-eigenaars te bekomen.

Met artikel 104 van de Wet van 23 december 2021 “tot invoering van het parket voor de verkeersveiligheid en houdende diverse bepalingen inzake rechterlijke organisatie en justitie” (B.S. 30.12.2021) werd opnieuw voorzien dat tot 1 juni 2022 schriftelijk kan vergaderd worden, mits deelname van meer dan de helft van de mede-eigenaars, die samen minstens de helft van de aandelen in de gemene delen vertegenwoordigen. De beslissingen worden genomen bij de bij wet voorziene meerderheden, alsof het een fysieke of hybride vergadering zou betreffen.

Deze reddingsboei verschilt van de eerdere soortgelijke reddingsboeien die werden uitgeworpen. Voorheen kon er immers enkel schriftelijk  een bijzondere algemene vergadering georganiseerd worden, d.i. om dringende beslissingen te nemen of op vraag van een mede-eigenaar. Nu geldt dit ook voor de statutaire algemene vergadering.

Wat de te volgen procedure betreft is er geen verschil met wat reeds voorheen bestond: de syndicus stuurt een uitnodiging tot deelname aan de schriftelijke stemming per aangetekend schrijven of, indien de individuele mede-eigenaars zich hiermee akkoord verklaard hebben,  per gewone brief of per e-mail. De mede-eigenaars dienen de stembiljetten terug te zenden aan de syndicus met de post of per e-mail, dit binnen de drie weken (of, in spoedeisende gevallen en voor zover dit in de oproeping is aangegeven, binnen acht dagen).  De termijn van drie weken (of acht dagen) wordt gerekend vanaf de datum van verzending van de oproeping, onverminderd of deze met prior  zending werd verstuurd of niet.  Met stembrieven die buiten deze termijn zijn ontvangen, wordt geen rekening gehouden. De syndicus maakt vervolgens notulen op van de schriftelijke algemene vergadering, waarin het resultaat van de stemming (de behaalde meerderheden) wordt genoteerd, evenals de naam van de mede-eigenaars wier stembrieven in aanmerking zijn genomen en de naam van zij die tegen hebben gestemd of zich onthouden hebben. Er is geen voorzitter om de notulen te ondertekenen. Enkel de syndicus zal dus tekenen.

Niet akkoord met de schriftelijk genomen beslissingen? Dan kunnen deze net zoals de beslissingen genomen op een fysieke algemene vergadering, aangevochten worden binnen een termijn van vier maanden, te rekenen vanaf de datum waarop de stembrieven dienden ingestuurd te worden.


Dit artikel delen...