Handelshuur – huurprijs indexeren in tijden van inflatie – Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Dit artikel delen...

Geconfronteerd met de stijgende levensduurte, heeft het Brussels Parlement een voorstel van ordonnantie goedgekeurd dat de indexering van de handelshuur tijdelijk (gedurende één jaar) beperkt, om de handelaars die lijden onder de hoge energieprijzen meer ademruime te geven.

Niet alleen hebben de handelaars te kampen met leveranciers die hen hogere prijzen aanrekenen en met stijgende energiefacturen en loonkosten, maar daar bovenop zouden huurprijzen op één jaar tijd met meer dan 10% kunnen stijgen ingevolge de indexering. De Brusselse Regering heeft het in die context nuttig geacht om in te grijpen in het indexeringsmechanisme.

Deze ingreep zou éénmalig moeten zijn en beperkt blijven tot de indexeringen die in 2023 doorgevoerd worden.

Kan de huur nog geïndexeerd worden?

Ja, tenminste indien dit ook voorzien is in de huurovereenkomst. De indexering is immers niet wettelijk voorzien als een automatisme. Alleen als dit contractueel overeengekomen werd, kan de huur door de verhuurder geïndexeerd worden. De wijze van indexering wordt wettelijk bepaald, nl. indexering kan alleen op basis van de gezondheidsindex, vertrekkend van de basishuur, vermenigvuldigd met de index van de maand voorafgaand van de verjaardag van inwerkingtreding van de overeenkomst en gedeeld door de index van de maand voorafgaand aan ondertekening van de overeenkomst.

Hoe moet de handelshuurprijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2023 dan anders geïndexeerd worden?

Een eerste wijziging is dat in 2023 niet de gezondheidsindex van de maand voorafgaand van de verjaardag van de overeenkomst in aanmerking wordt genomen, maar wel de “index-0-energie” van de maand voorafgaand aan de verjaardag van de inwerkingtreding van de overeenkomst. De “index-0-energie” is gelijk aan de gezondheidsindex, doch met uitsluiting van de energieprijzen (dus zonder elektriciteit, aardgas, butaan, propaan, vloeibare brandstoffen, vaste brandstoffen en motorbrandstoffen). Deze index wordt net zoals de gezondheidsindex maandelijks berekend en gepubliceerd door Statbel.

Naast het gebruik van de “index-0-energie” als nieuw indexcijfer, is er nog een tweede correctiefactor in de indexering. Omdat de energieprijzen vooral fel gestegen zijn vanaf juni 2021, wordt deze stijging bijkomend verrekend in de indexering, door in de formule de basishuur ook nog te vermenigvuldigen met 0,99.

De indexeringsformule is in 2023 is aldus:

nieuwe huur = basishuur x 0,99 x nieuwe index-0-energie / aanvangsindex

Zoals gesteld: de “nieuwe index-0-energie” is de “index-0-energie” van de maand voorafgaand aan de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst. Wordt de huur op 01/01/2023 aangepast, dan is dit de “index-0-energie” van de maand 12/2022. De “aanvangsindex” is de gezondheidsindex van de maand voorafgaand aan de ondertekening van de overeenkomst.

Tijdelijke regeling

Zoals reeds gesteld is deze gewijzigde manier van indexering beperkt tot indexeringen die plaatsvinden van 1 januari tot en met 31 december 2023. Het is evenwel afwachten, nu het Brussels Parlement deze regeling afhankelijk van de conjunctuur nog zou kunnen verlengen in 2024.

En wat in Vlaanderen en Wallonië?

De Ordonnantie is enkel van toepassing op huurgoederen die gelegen zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het maakt niet uit waar de verhuurder of de huurder hun woonst of zetel hebben.

In Vlaanderen en Wallonië zijn er tot op heden geen afwijkingen voorzien op de indexering zoals wettelijk voorzien.

Theoma helpt u met handelshuur

Handelshuur maakt deel uit van de specialisaties van ons kantoor. Meer nog: momenteel werken wij aan een iets nieuws … www.handelshuur.com, een internetsite die volledig toegespitst is op handelshuurovereenkomsten. Met een tijdslijn voor handelshuurovereenkomsten, een module die de huurder en verhuurder begeleidt bij het aanvragen van de huurhernieuwing, de mogelijkheid tot opmaak van een huurovereenkomst “tailormade”, de indexering van de huurprijzen, een incassomodule voor de invordering van onbetaalde huurgelden en een mogelijkheid tot monitoring van de huurovereenkomst. Nog niet alle gedeelten van de site zijn reeds operationeel,  maar een eerste versie kan wel reeds bezocht worden.


Dit artikel delen...