Handelshuurhernieuwing – het aangetekend antwoord van de verhuurder

Dit artikel delen...

Artikel 14 HHW: De huurder die het recht op hernieuwing verlangt uit te oefenen, moet zulks of straffe van verval bij exploot van gerechtsdeurwaarder of bij aangetekende brief ter kennis van de verhuurder brengen, … de verhuurder geacht zal worden met de hernieuwing van de huur onder de voorgestelde voorwaarden in te stemmen, indien hij niet op dezelfde wijze binnen drie maanden kennis geeft ofwel van zijn met redenen omklede weigering van hernieuwing, ofwel van andere voorwaarden of van het aanbod van een derde.

Ons kantoor vertegenwoordigt een internationale modeketen met vestigingen over gans België. Voor de hernieuwing van de handelshuur van haar vestiging in K., hebben wij de aanvraag tot huurhernieuwing voorbereid (met als nieuwe voorwaarde een lagere huurprijs). Eens tijdig verzonden per aangetekend schrijven, wachtte de cliënte drie maanden op een antwoord. Toen dit antwoord uitbleef, contacteerde zij de verhuurder, met vraag om de huurhernieuwing schriftelijk te bevestigen in een overeenkomst, die zij vervolgens ter registratie kon aanbieden.

Antwoord van de verhuurder: wij hebben wel degelijk geantwoord op uw vraag tot huurhernieuwing, dit binnen de drie maanden na uw aangetekend schrijven! Ten bewijze hiervan legde zij een kopie voor van de antwoordbrief en van de verzending van deze brief per koerierdienst. Het origineel van deze brief zou in ontvangst genomen zijn op de hoofdzetel van onze cliënte, want er was voor ontvangst afgetekend op een handheld.

In haar vonnis d.d. 3 april 2019 oordeelde de Vrederechter te Kortrijk:

… een “aangetekende zending” is, luidens art. 131, 9° van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, zoals vervangen bij de wet van 13 december 2010: “een dienst die op forfaitaire basis tegen de risico’s van verlies, diefstal of beschadiging waarborgt, waarbij de afzender, in voorkomend geval op zijn verzoek, een bewijs ontvangt van de datum van afgifte of van de bestelling van de postzending aan de geadresseerde.

Artikel 135, § 2 van dezelfde wet, zoals ingevoegd bij de wet van 13 december 2010, luidt: “Aan alle verplichtingen opgenomen in deze en alle andere wetten die betrekking hebben op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet en hun uitvoeringsbesluiten die betreffende de aangetekende zendingen de woorden “ter post”, “bij de post”, “per post” of elke andere soortgelijke verwijzing bevatten is voldaan wanneer gebruik wordt gemaakt van een aangetekende zending zoals gedefinieerd in artikel 131, 9e lid van deze wet

De rechtbank is van oordeel dat NV X niet voldoet aan de op haar rustende bewijslast dat in casu Y een dienst is die, zoals de “gewone” aangetekende zending, op forfaitaire basis tegen de risico’s van verlies of beschadiging waarborgt en waarbij de afzender, in voorkomend geval op zijn verzoek, een bewijs ontvangt van de datum van afgifte of van de bestelling van de postzending aan de geadresseerde.

Het bewijs ligt niet voor dat deze koerierdienst aan de voorwaarden beantwoordt ten einde dezelfde waarborgen te bieden met betrekking tot het bewijs van datum van afgifte of van de bestelling van de postzending aan de geadresseerde.

De rechtbank stelt vast dat niet dezelfde waarborgen worden geboden qua controle op afgifte van de zendingen aan de door NV Z aangeduide en bevoegde personen (volmachtdragers) om een aangetekende zending te ontvangen.

Slotsom: de verhuurder heeft nagelaten de wettelijke bepalingen, van dwingend recht in het voordeel van de verhuurder na te leven. De huurhernieuwing is voor onze cliënte-huurder derhalve verworven aan de door haar voorgestelde voorwaarden (o.a. lagere huurprijs).


Handelshuur is een hindernissenparcours, kwistig bestrooid met vormvoorschriften en vervaltermijnen. Ook voor advocaten is dit geen doorsnee materie. De inzet is hoog: de huurder riskeert zijn handelsfonds (bron van zijn inkomsten) te verliezen; de verhuurder dreigt opgezadeld te zitten met een nieuwe verhuring voor negen jaar die hij niet wou. Wendt u dan ook tot een gespecialiseerde advocaat, zoals de advocaten van Theoma | advocatenkantoor.


Dit artikel delen...