Voorwaarden advocaten Theoma Brugge

raadpleeg ons online
bel ons voor een afspraak
maak een afspraak op ons kantoor

Voorwaarden

1. Theoma advocatenkantoor vof heeft haar maatschappelijke zetel te 8000 Brugge, Riddersstraat 13 en ondernemingsnummer 0465.009.486.
Mr. Ivan Coppens, ingeschreven aan de balie te Brugge, is bestuurder van de vennootschap.

2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten geleverd door Theoma advocatenkantoor en de advocaten die namens en voor rekening van dit kantoor diensten verlenen aan het cliënteel. Telkens wanneer een cliënt een beroep doet op de dienstverlening van Theoma advocatenkantoor, wordt de cliënt geacht deze voorwaarden te aanvaarden, tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen met de bestuurder van Theoma advocatenkantoor vof.

3. Alle dossiers toevertrouwd aan Theoma advocatenkantoor, worden door de advocaten deel uitmakend van het kantoor behandeld in naam en voor rekening van de vennootschap onder firma Theoma advocatenkantoor.

Het kantoor is steeds (van maandag t.e.m. vrijdag en van 8.45 uur tot 17.30 uur) te bereiken op het telefoonnummer 050/44 40 30 en ons e-mailadres is: info@theoma.be.

4. De cliënt verbindt zich ertoe om gedurende de gehele duur van de opdracht onmiddellijk alle relevante en noodzakelijke gegevens en inlichtingen, desgevallend gestaafd met stukken, zelfs ongevraagd, aan Theoma advocatenkantoor over te maken. De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem verstrekte gegevens, informatie en stukken. De cliënt zal tevens Theoma advocatenkantoor spontaan en onmiddellijk op de hoogte brengen van eventuele nieuwe feiten of omstandigheden, van welke aard ook, nuttig voor de uitvoering van de opdracht.

5. De door het kantoor via publicaties, internetsites, nieuwsbrieven of andere kanalen kosteloos ter beschikking gestelde informatie, geldt enkel ten titel van informatie, doch vormt geen juridisch advies waarvoor Theoma advocatenkantoor aansprakelijk kan gesteld worden. Indien u een specifiek advies verlangt te ontvangen, dient contact opgenomen te worden met het kantoor, waarna u zal medegedeeld worden of het kantoor u al dan niet advies kan verstrekken of bijstaan voor uw zaak.

6. De erelonen voor het verstrekken van juridische diensten worden in principe (doch niet uitsluitend) berekend op basis van de tijd die aan een bepaald dossier wordt besteed en het uurtarief van de advocaat of van de advocaten die de betrokken prestaties verrichtten. De kosten worden op een forfaitaire basis berekend. De bedragen van zowel de uurtarieven als de kosten worden normaliter bij de aanvang van de advocaat-cliënt relatie aan de cliënt gecommuniceerd en zullen in elk geval kosteloos en op diens eerste verzoek aan de cliënt verstrekt worden. Deze uurtarieven en kosten zijn exclusief BTW. De tarieven per uur voor de erelonen en kosten worden van tijd tot tijd gewijzigd, zonder voorafgaandelijk bericht. In bepaalde gevallen kunnen de erelonen ook forfaitair berekend worden of kan een success fee aangerekend worden.
Bij aanvang van een dossier kan een inschatting van de kosten en erelonen geformuleerd worden, doch deze inschatting, voor zover zij te goeder trouw is gemaakt, is niet bindend, tenzij anders overeengekomen.
Facturen voor erelonen en kosten zijn betaalbaar te Brugge, binnen 15 dagen na de uitgiftedatum, door overschrijving op de bankrekening van het kantoor. Ingeval van laattijdige betaling, zijn de wettelijke interest en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het openstaande bedrag verschuldigd vanaf de uitgiftedatum van de staat van erelonen en kosten en dit van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling.

7. De cliënt erkent dat het voor Theoma advocatenkantoor noodzakelijk is om voor bepaalde handelingen of voor bepaalde dossiers, om bijstand te verzoeken bij derden, zoals gerechtsdeurwaarders, accountants of deskundigen, buitenlandse correspondenten.
Dienstprestaties verleend door derden zullen rechtstreeks aangerekend worden aan de cliënt en dienen ook rechtstreeks door de cliënt te worden vereffend.

8. Het kantoor is verzekerd voor haar beroepsaansprakelijkheid via de collectieve polis onderschreven door de Orde van Vlaamse Balies bij MS AMLIN INSURANCE SE, doch met een bijkomende dekking onderschreven bij AG INSURANCE en dit alles tesamen tot 3.750.000,00 EUR per schadegeval. Een kopie van de polisvoorwaarden kan op eerst verzoek bekomen worden.
De aansprakelijkheid (zowel contractueel ten aanzien van cliënten als buitencontractueel ten aanzien van derden) van het kantoor en van de advocaten die dossiers behandelen in naam en voor rekening van Theoma advocatenkantoor, is beperkt tot het bedrag welk door de aansprakelijkheidsverzekeraar van het kantoor wordt gedekt, behoudens in geval van opzettelijke fout of fraude van het kantoor of één van de advocaten die handelt namens en voor rekening van het kantoor.

9. Wanneer de cliënt zijn e-mail adres meedeelt, impliceert dit het akkoord van de cliënt om alle correspondentie van Theoma advocatenkantoor via e-mail te ontvangen. De cliënt wordt verondersteld alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om deze communicatie veilig te voeren en de vertrouwelijkheid van de berichten te waarborgen.

9. Theoma advocatenkantoor kan op elk ogenblik de vertegenwoordiging van een cliënt beëindigen, wanneer dit noodzakelijk is ingevolge de toepasselijke deontologische regels en/of wanneer onvoorspelbare of onvoorzienbare omstandigheden zich voordoen na het opstarten van de vertegenwoordiging en die de dienstverlening door het Theoma advocatenkantoor moeilijk of onmogelijk maken. Hetzelfde geldt indien een provisiefactuur na twee aanmaningen onbetaald is gebleven. De cliënt kan de vertegenwoordiging door Theoma advocatenkantoor op ieder ogenblik schriftelijk beëindigen. Bij beëindiging van de dienstverlening zal Theoma advocatenkantoorr de door haar voor beëindiging geleverde diensten en gemaakte kosten aanrekenen, samen met de kosten die betrekking hebben op de overdracht van het dossier.

10. De overeenkomsten die gesloten worden met Theoma advocatenkantoor zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor gebeurlijke geschillen zijn enkel de rechtbanken te Brugge bevoegd, onverminderd het recht voor Theoma advocatenkantoor om een vordering in te stellen bij een andere rechtbank.

11. In de uitoefening van hun beroep zijn de advocaten die handelen namens het kantoor onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies, die kunnen geraadpleegd worden op www.advocaat.be.

Indien u klachten hebt omtrent de werking van Theoma advocatenkantoor of over de advocaten die handelen namens het kantoor, kunt u steeds terecht bij Mr. Ivan Coppens, die uw aanspreekpunt is.

Bekomt u geen genoegdoening, dan kunt u contact opnemen met de Stafhouder bij de Orde van Advocaten balie West-Vlaanderen, die tuchtrechtelijk bevoegd is tot het nemen van eventuele sancties. U kunt hiervoor terecht op het secretariaat van balie Brugge, Gerechtsgebouw, Langestraat 120, 8000 Brugge, tel. 050/33.16.80.