Handelshuur – wie een put graaft voor een ander, valt er zelf in.

Dit artikel delen...

De handelshuurder heeft het recht om, bij voorkeur boven alle andere personen, van zijn de verhuurder een eerste, tweede of derde hernieuwing van zijn huurovereenkomst te verkrijgen. Deze aanvraag dient te gebeuren op de wettelijk voorgeschreven wijze en ondermeer vermelden onder welke voorwaarden de huurder de handelshuur wenst te hernieuwen.Wat indien de huurder een belachelijk lage huurprijs voorstelt? Hij zou dit kunnen doen omdat hij erop speculeert dat de verhuurder de aangetekende brief met zijn aanvraag voor de huurhernieuwing niet ophaalt bij de post; of omdat de verhuurder niet weet welke de werkelijke verhuurwaarde van zijn eigendom is.In een recent arrest geeft het Hof van Cassatie de huurder lik op stuk. Een huurovereenkomst veronderstelt dat het genot over een goed wordt overgedragen tegen betaling van een huur. Wordt een fictieve of belachelijk lage huurprijs overeengekomen, dan is er geen sprake van een huurovereenkomst. In handelshuur wordt de ernst van de huurprijs bepaald rekening houdend met de prijs die in de wijk, de agglomeratie of de streek gewoonlijk wordt gevraagd voor vergelijkbare onroerende goederen, gedeelten van onroerende goederen of lokalen, en eveneens, in voorkomend geval, met de bijzondere aard van de gedreven handel, en het voordeel door de huurder getrokken uit de gehele of gedeeltelijke onderverhuring van de lokalen (artikel 19 HHW).

De huurhernieuwingsaanvraag met een huurprijs, die gelet op voormelde criteria als belachelijk laag moet worden aanzien, is volgens het Hof van Cassatie dan ook geen geldige huurhernieuwingsaanvraag.

Cass., 29 april 2016, C.2015.0305.NIvan Coppens

Dit artikel delen...